Informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Stichting Metakids heeft jou als donateur, sponsor, actienemer, relatie of vrijwilliger hard nodig om onze missie (metabole ziekten behandelbaar maken) en doelstellingen (fondsenwerving voor onderzoek en het vergroten van de bekendheid van metabole ziekten) te kunnen verwezenlijken. Graag informeren wij je over de manier hoe wij omgaan met je persoonsgegevens.

Privacy Statement

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door deelnemers, sponsors en donateurs verstrekte persoonlijke informatie (hierna: persoonsgegevens) en bedrijfsinformatie, alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Metakids.

Persoonsgegevens

Dit zijn gegevens zoals je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer of andere persoonlijke gegevens zoals je bankrekeningnummer, die gebruikt kunnen worden om personen te identificeren. Stichting Metakids kan je persoonsgegevens gebruiken om je in de toekomst te informeren over relevante ontwikkelingen rond Metakids en onze fondsenwervende activiteiten. Stichting Metakids is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Een transparante en zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens staat daarbij voorop.

Wij gaan vertrouwelijk met jouw gegevens om, hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je gegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking en verwijderen ze als wij ze niet meer nodig hebben om onze missie uit te kunnen voeren of je aan ons hebt aangegeven dat ze verwijderd moeten worden.

Voorbeelden van momenten waarop we je persoonsgegevens ontvangen

Voor het financieren van onderzoek en voorlichting naar metabole ziekten zijn wij onder andere afhankelijk van onze donateurs, sponsoren en vrijwilligers. Bijvoorbeeld bij het doen van een donatie aan Metakids wordt o.a. je naam, adres en rekeningnummer verwerkt. Deze gegevens zijn nodig voor het registreren en verder verwerken van je donatie. Als jij je op andere wijze inzet zoals vrijwilliger of actienemer, voor Metakids, kunnen wij ook je gegevens verwerken ten behoeve van onze administratie.

Wanneer je contact met ons opneemt of gebruik maakt van andere diensten kunnen je persoonsgegevens worden verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan het moment dat je ons mailt of belt, of als je een donatie doet per SMS of je je inschrijft voor onze nieuwsbrief. In dit geval kan het zo zijn dat we o.a. je naam, e-mailadres en/of je telefoonnummer verwerken.

Daarnaast kunnen wij je gegevens verwerken die je online met ons deelt. Denk bijvoorbeeld aan het meedoen met een actie/evenement, je online actiepagina, en je gegevens (zoals je woonplaats) die zijn af te leiden van social media. Hierdoor kunnen we je gerichte en relevante informatie aanbieden of kunnen we kijken wie er in een bepaalde regio belangstelling heeft voor Metakids. Hierbij proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij je persoonlijke interesses.

Verwerken van persoonsgegevens

Wij gebruiken je persoonsgegevens om donaties te kunnen verwerken, onze dienstverlening te optimaliseren en onze boodschap verder te kunnen verspreiden. Soms bewaren we ook gegevens vanwege (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen. We verwerken alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het kunnen verwerken van donaties of die bijdragen aan het realiseren van onze missie. Voor de volgende doelen verwerken wij jouw naam, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, jouw rekeningnummer en informatie over contactmomenten:

 • om je te informeren t.b.v. deelname aan Metakids evenementen en activiteiten Als wij dit niet doen, dan kunnen wij jou uiteraard niet informeren;
 • ten behoeve van de financiële administratie zodat we kunnen voldoen aan financiële en fiscale (wettelijke) verplichtingen;
 • zodat wij kunnen bijhouden wie we wel én niet mogen benaderen voor onze campagnes;
 • om je te kunnen informeren over evenementen, activiteiten, campagnes en alle andere relevante informatie zoals voortgang op het medische vlak maar ook van Metakids;
 • om je te kunnen informeren over nieuwe campagnes en kunnen vragen om een nieuwe donatie te maken.;
 • om je te informeren t.b.v. je vrijwilligerswerk;
 • om nieuwe vrijwilligers en donateurs te werven;
 • om de kwaliteit van onze dienstverlening zoals het functioneren van onze website(s) te verbeteren en het delen via social media te kunnen faciliteren door analyse van het bezoek en gebruik van de website(s) van Metakids;
 • om eventuele geschillen te kunnen behandelen; en
 • om interne en externe controle te kunnen (laten) uitoefenen op onze diensten.

Bovenstaande verwerkingen doen wij slechts wanneer we jouw toestemming hiervoor hebben gekregen, ze noodzakelijk zijn voor de tussen ons gemaakte afspraken, wanneer de wet dit van ons verlangt of wanneer wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben (in het kader van betere targeting en het uitbreiden van ons netwerk van vrijwilligers en donateurs).

Koppelingen naar andere websites

De website(s) van Stichting Metakids kunnen verwijzingen bevatten naar websites van derden. Dit privacy statement heeft geen betrekking op deze gerefereerde websites. Stichting Metakids zal alles doen om alleen verwijzingen op te nemen naar websites waar een deugdelijk privacybeleid is, maar kan niet garanderen dat dit altijd opgaat. Er worden echter geen persoonsgegevens verstuurd naar andere websites.

Verstrekking van gegevens

Stichting Metakids verstrekt geen persoonsgegevens aan derden (lees: verkopen, verhuren of weggeven) behalve:

 • aan haar partner Buckaroo, die de betalingen verzorgt. Op de verwerkingen van jouw persoonsgegevens waar Buckaroo verantwoordelijk voor is zijn de algemene voorwaarden en het privacy statement van Buckaroo van toepassing, die kun je hier vinden: https://www.buckaroo.nl/content/file/Voorwaarden%20overeenkomsten/AlgemeneVoorwaarden-Buckaroo.pdf en https://www.buckaroo.nl/over-ons/privacyverklaring/
 • aan haar partner Le Champion, die het voor sponsoren van Metakids mogelijk maakt om deel te nemen aan de Dam tot Damloop om zo te doneren aan Metakids. Het privacy statement dat hier op van toepassing is, is: https://www.lechampion.nl/privacy/
 • binnen andere samenwerkingsverbanden, als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze missie.

Wij kunnen voorts derden inschakelen in het kader van de uitvoering van bovenstaande verwerkingen. Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel. In dat geval zorgen wij ervoor dat deze derden voldoen aan voldoende waarborgen op het gebied van privacy en beveiliging.

Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens over jou niet langer dan nodig. In ieder geval bewaren we jouw gegevens slechts voor zover dit noodzakelijk is voor de relatie tussen jou en Metakids, bijvoorbeeld als ambassadeur, donateur of indien jij op een andere manier Metakids steunt. Wel kan het zijn dat we jouw gegevens langer bewaren omdat wij hiertoe worden verplicht op grond van een wettelijke regeling, bijvoorbeeld fiscale regelingen.

Uitschrijven voor campagnes en nieuwsbrieven

Als je een donatie hebt gedaan kan je naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer door ons worden gebruikt zodat wij je kunnen informeren over nieuwe campagnes. Dit kan gebeuren per post, e-mail of telefoon. In iedere e-mail of na elk telefoongesprek is er een mogelijkheid opgenomen om je uit te schrijven tegen deze vorm van communicatie. Je kan ook een e-mail sturen naar info@metakids.nl om je uit te schrijven.

Als je je via de website(s) aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gebeurt dit via het opt-in principe, wat inhoudt dat Stichting Metakids je nooit ongevraagd een nieuwsbrief zal verzenden, tenzij je vooraf toestemming geeft. Je kan de nieuwsbrief opzeggen via de link die onderaan de nieuwsbrief staat. Ook kan je hierover contact opnemen met Stichting Metakids.

Je overige rechten
 • Je hebt op elk moment het recht om een verzoek te doen tot inzage, correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens.
 • Indien wij jouw persoonsgegevens verwerken omdat jij daarvoor toestemming hebt gegeven, staat het jou vrij om deze toestemming ook weer in te trekken.
 • Ook heb je het recht op dataportabiliteit: een verzoek tot het overdragen van jouw gegevens aan jezelf of een andere partij.
 • Ook kan je bezwaar aantekenen tegen de verwerkingen van je persoonsgegevens voor charitatieve doeleinden, bijvoorbeeld voor een campagne.
 • Wij zullen jouw verzoek beoordelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan gebeuren dat je het niet eens bent met onze beslissing op een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of bezwaar. In dat geval heb je het recht om een klacht neer te leggen bij Metakids of de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Tenslotte heb je in zijn algemeenheid het recht om niet te worden onderworpen aan uitsluitend geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, tenzij sprake is van een van de uitzonderingen.
Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacy statement of over hoe Stichting Metakids omgaat met jouw persoonsgegevens, neem dan contact op met Stichting Metakids via info@metakids.nl.

Wijzigingen privacy statement

Stichting Metakids behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Controleer daarom regelmatig deze tekst op de website.